مدیران اسبق استان مدیران اسبق استان

 
 
ابوالفضل مهران - اردیبهشت85 الی تیرماه 88
 
 
 
 
 
مجیدقاسم زاده - مردادماه 88 الی مرداد ماه 91
 
 
 
 
 
علی مقبلی -آبان ماه91 الی خرداد ماه93
 

 

 
مجید اسدی فر- خرداد ماه 93 الی آذر ماه 98

 

 

مرتضی ناصری - آذر ماه 98 تاکنون